අපි ගැන

Dtech ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණ

DTECH යනු HD ශ්‍රව්‍ය සහ දෘශ්‍ය සම්ප්‍රේෂණ විසඳුම, කාර්මික IoT ජාල සන්නිවේදනය, චීනයේ Guangzhou හි 2006 හි ස්ථාපිත කරන ලද නිෂ්පාදකයෙකි.අපට ශ්‍රව්‍ය සහ වීඩියෝ, කාර්මික IoT ජාල සන්නිවේදනය, වෘත්තීය තාක්ෂණය, හොඳ සේවාවක්, DTECH සන්නාමය තුළ ඔබට වසර 18+ ක පළපුරුද්දක් ඇත.

hdmi කේබලය

නිෂ්පාදන

  • ශ්රව්ය වීඩියෝ කේබල්
  • ශ්‍රව්‍ය වීඩියෝ විස්තාරකය
  • ශ්‍රව්‍ය වීඩියෝ බෙදුම්කරු
  • IoT දත්ත සම්ප්රේෂණය

කර්මාන්තශාලා සංචාරය

Dtech ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණ

පුවත්

Dtech ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණ